Obchodné podmienky

1. Definície pojmov
1.1. Obchodné podmienky sú tieto všeobecné podmienky internetových stránok (webovej aplikácie) milujemesa.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
1.2. Práva duševného vlastníctva sú všetky práva duševného vlastníctva, najmä autorské práva k audiovizuálnemu dielu, k dielu audiovizuálne použitému, k dielu slovesnému, hudobnému, grafickému, súborné a ďalšie autorské práva, práva výkonných umelcov k umeleckým výkonom a ďalšie práva súvisiace s autorským právom, práva k ochranným známkam, práva k obchodným názvom a k obchodnej firme, práva k doménovým menám, práva k dôverným informáciám, práva k obchodnému tajomstvu, práva k priemyselným vzorom a práva v oblasti nekalej súťaže, existujúcej kdekoľvek vo svete, či už zaregistrovaná alebo neregistrované.
1.3. Prevádzkovateľ internetových stránok (webovej aplikácie) milujemesa.sk je David Reicher, IČO 88759628, so sídlom Petrovice 214, 679 02, Petrovice, info@milujemesa.sk.
1.4. Užívateľ je fyzická osoba, ktorá využíva služby internetových stránok milujemesa.sk.
1.5. Zmluva je zmluva o užívaní služieb ponúkaných internetovou stránkou milujemesa.sk uzatvorená elektronicky medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom registráciou na stránke milujemesa.sk.

2. Zmluva a Obchodné podmienky
2.1. Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy a ďalej práva a povinnosti Užívateľov pri užívaní služieb milujemesa.sk.
2.2. Ak nie je v Zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto Obchodných podmienok nie je zmluvou vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto Obchodné podmienky.
2.3. Znenie obchodných podmienok môže Prevádzkovateľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

3. Internetové stránky (webová aplikácia) milujemesa.sk
3.1. Milujemesa.sk je internetovou stránkou (webovou aplikáciou), prostredníctvom ktorej je Užívateľom umožnené vytvoriť si vlastnú svadobnú internetovú stránku na pridelenej subdoméne.
3.2. Prevádzkovateľ internetovej stránky milujemesa.sk zabezpečuje jej údržbu a správu.

4. Ochrana práv a oprávnených záujmov milujemesa.sk
4.1. Internetová stránka milujemesa.sk rovnako ako grafická podoba internetových stránok, obsah umiestnený na internetových stránkach milujemesa.sk a ich štruktúra sú autorskými dielami, ku ktorým vykonáva všetky majetkové práva Prevádzkovateľ.
4.2. Akékoľvek použitie týchto autorských diel alebo ich častí, najmä ich rozmnožovanie, rozširovanie, sprístupnenie verejnosti je možné len s výslovným súhlasom Prevádzkovateľa.
4.3. Použitie autorských práv bez súhlasu Prevádzkovateľa je neoprávneným zásahom do autorských práv v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., O práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon). Prevádzkovateľ má v takom prípade mimo iného nárok na to, aby sa osoba, ktorá zasiahla do autorských práv Prevádzkovateľa, takého konania zdržala, odstránila následky zásahu do práv, poskytla primerané zadosťučinenie vrátane zadosťučinenia v peniazoch, bezdôvodného obohatenia a náhrady škody.
4.4. Užívatelia nemajú, v súvislosti s používaním webovej aplikácie, oprávnenie používať software, skripty alebo podobné mechanizmy a opatrenia, ktoré by mohli narušiť funkcie a chod webovej aplikácie milujemesa.sk alebo by mohli neprimerane zaťažovať infraštruktúru internetových stránok milujemesa.sk.

5. Všeobecné podmienky používania milujemesa.sk
5.1. Práva a povinnosti Užívateľa
5.1.1. Registrovať sa ako Užívateľ smie fyzická osoba.
5.1.2. Webovú aplikáciu smie využívať Užívateľ za účelom vytvorenia svojho vlastného svadobného webu na subdoméne a následného pozvanie hostí.
5.1.3. Užívateľ smie webovú aplikáciu milujemesa.sk využívať len v súlade s dobrými mravmi, platným právnym poriadkom a týmito Obchodnými podmienkami.
5.1.4. Užívateľ je tiež oprávnený požiadať o odstránenie všetkých svojich informácií z databáz milujemesa.sk.
5.1.5. Užívateľ výslovne nesmie:
5.1.5.1. Uvádzať falošné, nesprávne, klamlivé alebo zavádzajúce údaje o svojej alebo o inej osobe alebo údaje o inej osobe (vrátane fotografií či audiovizuálnych záznamov), ku ktorým nemá výslovný súhlas s ich uvedením vo webovej aplikácii milujemesa.sk;
5.1.5.2. Rozmnožovať, rozširovať, zobrazovať vo webovej aplikácii milujemesa.sk alebo inak oznamovať prostredníctvom webovej aplikácie milujemesa.sk verejnosti obsah, ktorý by mohol mať za následok porušenie Právo duševného vlastníctva iných osôb alebo by porušoval súkromie jednotlivcov alebo osobné práva (najmä nesmie vkladať fotografie, ktorých nie je autorom alebo ku ktorých zverejnenie nemá príslušný súhlas);
5.1.5.3. Vkladať alebo zverejňovať informácie a dáta, ktoré môžu byť v rozpore s dobrými mravmi, urážlivé, diskriminačné, vulgárne, xenofóbne, rasistické, sexistické či, podľa názoru Prevádzkovateľa, inak napádajúci alebo spôsobilé privodiť inému ujmu;
5.1.5.4. Poškodzovať dobré meno milujemesa.sk;
5.1.5.5. Rozmnožovať, rozširovať, zobrazovať vo webovej aplikácii milujemesa.sk alebo inak oznamovať prostredníctvom webovej aplikácie milujemesa.sk verejnosti obsah, ktorý má citlivú povahu;
5.1.6. Užívatelia, ktorým bola Prevádzkovateľom v súlade s týmito Obchodnými podmienkami zrušená registrácia (ukončená Zmluva), sa bez súhlasu Prevádzkovateľa nemôžu na milujemesa.sk opätovne registrovať, hoci spĺňajú všeobecné podmienky registrácie podľa týchto Obchodných podmienok.

6. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
6.1. V prípade, že Užívateľ neplní svoje povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok, prípadne z právnych predpisov vzťahujúcich sa k činnosti Užívateľa vo webovej aplikácii milujemesa.sk, je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy (zrušiť užívateľský účet) s okamžitou účinnosťou a / alebo odstrániť či upraviť svadobnú stránku Užívateľa a / alebo deaktivovať užívateľský účet. Prevádzkovateľ nie je povinný v takomto prípade vrátiť Užívateľovi poplatky zaplatené Užívateľom podľa Zmluvy.
6.2. Milujemesa.sk má právo okamžite zrušiť užívateľský účet a odstrániť svadobnú stránku Užívateľa alebo deaktivovať užívateľský účet, ak by svadobný web mohol byť v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, prípadne by mohla mať negatívny vplyv na dobrú povesť milujemesa.sk.
6.3. Užívatelia ani záujemcovia o uzatvorenie Zmluvy nemajú žiaden právny nárok na užívanie webovej aplikácie milujemesa.sk alebo na uzatvorenie Zmluvy. Milujemesa.sk si vyhradzuje právo nepovoliť registráciu záujemcovi o ňu, popr. odstúpiť od Zmluvy s doterajším Užívateľom alebo obmedziť jeho prístup k niektorým službám, a to za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

7. Registrácia demoverzia
7.1. Na účely vytvorenia svadobného webu musí Užívateľ vykonať registráciu, pri ktorej zadá svoju emailovú adresu, meno a priezvisko ženícha a nevesty a prípadne vyplní nepovinné pole s dátumom svadby. Užívateľ sa môže tiež zaregistrovať pomocou socialnej siete Facebook alebo Google+.
7.2. Užívateľ odoslaním formulára súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami.
7.3. Užívateľ nie je oprávnený uvádzať údaje nepravdivé alebo zavádzajúce. Ak Užívateľ uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, potom môže byť jeho účet deaktivovaný alebo zrušený a prípadne na ňom vymáhaná náhrada škody podľa platných právnych predpisov.

8. Užívateľský účet a demoverzia webovej aplikácie
8.1. Užívateľ má v demoverzii aj v plnej verzii prístup k svojim údajom. A údajom, ktoré vyplnil v rámci vytvárania svojho svadobného webu a môže ich meniť.
8.2. Užívateľovi je po dobu nasledujúcich 14 dní od registrácie k dispozícii demoverzia, potom bude vyzvaný na objednanie plnej verzie webovej aplikácie.
8.3. V rámci demoverzie nie je Užívateľovi umožnené rozoslať pozvánky svadobným hosťom, pre tieto účely je potrebné zakúpiť plnú verziu.
8.4. Užívateľom je zakázaná dispozícia s užívateľským účtom iného užívateľa.

9. Plná verzia webovej aplikácie
9.1. Užívateľovi je v demoverzii dostupná možnosť kedykoľvek objednať plnú verziu webovej aplikácie na dobu určitú - 12 kalendárnych mesiacov, ktorá je podmienená zaplatením poplatku vo výške 20 EUR.
9.2. Plná verzia umožňuje Užívateľovi rozoslať pozvánky hosťom a prevádzkovať svadobné web na subdoméne.

10. Platobné podmienky
10.1. Pri objednaní plnej verzie je Užívateľ vyzvaný na zaplatenie uvedeného poplatku prostredníctvom prevodu na bankový účet. Informácie o platbe budú Užívateľovi poslané na mailovú adresu.

11. Ochrana osobných údajov
11.1. Nakladanie s osobnými údajmi Užívateľov podlieha úprave zákona č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, platnému v ČR, ktorý je ekvivalentný k zákonu č. 122/2012 Z. z. O ochrane osobných údajov, platnému v SR.
11.2. Užívateľ dáva svojou registráciou Prevádzkovateľovi súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov zadaných pri registrácii za účelom poskytovania služieb podľa týchto Obchodných podmienok a Zmluvy, za účelom vedenia evidencie Užívateľov a za účelom vedenia prehľadu o platbách Užívateľov, a to elektronickými prostriedkami s využitím elektronických aj mechanických prostriedkov zabezpečenia.
11.3. Užívateľ má právo byť informovaný, aké osobné údaje o ňom Prevádzkovateľ zhromažďuje. Všetky tieto údaje má k dispozícii na svojom svadobnom webe. Ak Užívateľ zistí, že sú uchovávané údaje nepravdivé alebo neúplné, má najmä právo požadovať ich blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu.
11.4. Súhlas je udelený na dobu existencie užívateľského účtu Užívateľa, prípadne na dobu, po ktorú nebudú vysporiadané všetky záväzky Užívateľa voči milujemesa.sk.
11.5. Užívateľ týmto dáva výslovný súhlas s tým, aby Prevádzkovateľ užil jeho adresu elektronickej pošty za účelom zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek a zadarmo odmietnuť ďalšie zasielanie obchodných oznámení, a to emailom zaslaným na adresu: info@milujemesa.sk.
11.6. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže vziať Užívateľ kedykoľvek späť. V tom prípade však Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy (registrácia Užívateľa bude Prevádzkovateľom zrušená).

12. Ukončenie zmluvy
12.1. Zmluva na plnú verziu webovej aplikácie sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov počínajúc dňom zaplatenia poplatku.
12.2. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, že sa Užívateľ dopustí preukázateľného podstatného porušenia zmluvnej povinnosti; alebo nepodstatného porušenia zmluvnej povinnosti a ani na výzvu Prevádzkovateľa nesplní svoju povinnosť v dodatočnej primeranej lehote.

13. Odstúpenie od zmluvy
13.1. Užívateľ má právo od zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od sprístupnenia plnej verzie služby. Odstúpenie od zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od Zmluvy Užívateľ informuje Prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty na info@milujemesa.sk.
13.2. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 13.1 obchodných podmienok sa zmluva od začiatku ruší. Svadobné web je deaktivovaný a následne úplne vymazaný.
13.3. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 13.1 obchodných podmienok vráti Prevádzkovateľ peňažné prostriedky prijaté od Užívateľa do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Zmluvy Užívateľom, a to rovnakým spôsobom, akým je Prevádzkovateľ od Užívateľa prijal.

14. Záverečné ustanovenia
14.1. Obchodné podmienky sa riadia slovenským právom.
14.2. V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok alebo Zmluvy.